Proces inwestycyjny w przedsięwzięciu budowlanym

Zanim inwestycja budowlana będzie mogła być oddana do użytku, wcześniej musi mieć miejsce realizacja komplementarnych względem siebie działań w ramach cyklu inwestycyjnego. Proces ten przebiega w czterech głównych etapach: fazie przygotowawczej, projekcyjnej, realizacyjnej oraz rozliczeniowej. W toku przeprowadzania poszczególnych czynności ma miejsce przenikanie względem siebie różnych norm prawnych. Ich realizacja jest konieczna – zwłaszcza by inwestycja spełniała standardy bezpieczeństwa oraz była opłacalna ekonomiczne.

Faza przygotowawcza

Jej początek ma miejsce w momencie pojawienia się pomysłu, a następnie opiera się na określeniu możliwości realizacji, a także sporządzeniu szczegółowej analizy finansowej. Nie istnieje przedsięwzięcie budowlane, które byłoby wolne od potencjalnego ryzyka. Konieczne jest zatem dokonanie rozeznania, między innymi pod względem sytuacji planistycznej. Należy upewnić się, czy możliwe będzie uzyskanie zezwoleń na budowę. Trzeba więc sprawdzić, czy teren inwestycyjny zapewnia dostęp do mediów (przyłącza energii elektrycznej, gazu i wody) i czy jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli nie, wówczas konieczne staje się uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Oprócz tego należy dokonać analizy uwarunkowań środowiskowych.

Niezwykle ważną część etapu przygotowawczego stanowi także analiza finansowa. Pozwala ona określić, czy planowana do realizacji inwestycja ma szansę być efektywna ekonomicznie. Należy więc szczegółowo oszacować planowane wydatki sporządzenia projektu, a także realizacji prac budowlanych, instalacyjnych oraz wykończeniowych. Koszty wiążą się także z procesem zarządzania inwestycją, marketingiem, konsultacjami prawnymi, a także obsługą kredytu.

Faza projektowania

Po zakończeniu fazy przygotowawczej, przychodzi czas na opracowanie projektu inwestycji przez architekta. Jest do kontynuacja działań służących pozyskaniu wszelkich niezbędnych zezwoleń administracyjnych. Projekt budowlanych powinien obejmować:

  • plan architektoniczno-budowlany – musi uwzględniać konstrukcję oraz funkcje obiektu budowlanego, wraz z konkretnymi założeniami technicznymi;
  • plan zagospodarowania terenu – obejmujący wyznaczenie powierzchni oraz obrysu budowli razem ze wskazaniem systemu komunikacyjnego, sieci uzbrojeniowej oraz układu zieleni.

W przypadku gdy projekt uwzględnia wszelkie wytyczne prawne i został przygotowany w sposób kompletny, otrzymanie pozwolenia na realizację inwestycji nie powinno stanowić problemu. Właściwy organ ma na to 65 dni od momentu przedłożenia wniosku. Konieczne będzie jeszcze wskazanie podmiotu, który ma być odpowiedzialny za realizację inwestycji. Procesem wykonywania prac budowlanych oraz nadzoru budowlanego inwestor może zajmować się na własną rękę, albo też powierzyć to zadanie generalnemu wykonawcy.

Faza realizacji projektu

Rozpoczyna się w momencie wykonania prac geodezyjnych, następnie ma miejsce zagospodarowanie terenu budowy, po czym można już przejść do wykonania czynności instalacyjno-budowlanych. Inspektor nadzoru budowlanego czuwa nad spójnością przeprowadzanych robót z projektem oraz procedurami prawnymi.

Faza rozliczeniowa

Faza rozliczeniowa

Po zakończeniu prac generalnych można już przejść do rozliczenia przedsięwzięcia oraz rozpocząć ubieganie się o otrzymanie zezwolenia na oddanie budynku do użytku.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego artykułu proces inwestycyjny jest cyklem czasochłonnym i wymagającym cierpliwości. W jego realizacji najczęściej musi uczestniczyć wiele osób i instytucji, by ciągłość poszczególnych etapów nie została zaburzona, a przedsięwzięcie doczekało się pomyślnej finalizacji.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.